Është depozitë me afat, interesi i së cilës kreditohet në llogarinë tuaj në avans, që nënkupton në momentin e hapjes së depozitës.

Këto kushte ofrohen për depozita të reja në vlerë prej 10,000 EUR dhe më shumë.

Shuma e interesit neto e kredituar në llogarinë tuaj mund të përdoret nga ju sipas nevojave.

Interesi dhe tatimi në burim:

Mbi interesin bankar të ofruar nga Banka, do të mbahet përqindja e tatimit në burim mbi interesin bankar, e miratuar me ligj dhe e aplikueshme në momentin e kreditimit të interesit.