Veçoritë

  • Ju mund te hapni nje Depozitë Rekord ne EUR, USD, CHF apo GBP me maturitet nga 3 deri 5 vjet
  • Norma juaj e interesit mbi depozitën tuaj është vendosur që në momentin e parë dhe përfitimi juaj nuk do të preket nga ndryshimet e normave të interesit në treg
  • Interesi përfitohet çdo 6 muaj
  • Tërheqja e parakohshme e depozitës bën të pavlefshëm interesin e akumuluar

Perfitimet tuaja

Depozitat me afat i rrisin fitimet tuaja duke gjeneruar të ardhura të favorshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së afatizimit.

Si mund të hapni një depozite rekord?

  • Në secilën nga degët e BKT-së në Kosovë, duke sjellur një dokument valid identifikimi (letërnjoftim apo pasaportë) si dhe duke sjellur një faturë publike me të cilën deshmoni adresen tuaj.